کد خبر : 11166
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 تیر 1401 - 10:36
-

وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان/ کسب رتبه آخر فوتی ها

وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان/ کسب رتبه آخر فوتی ها
مقایسه تحلیلی از وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان، نشان می دهد طی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، شرایط بیماری در کشور ما از نظر ابتلا و فوتی، روند نزولی بوده است.

آبان نیوز : اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید ۱۹ نشان می‌دهد جمعیت بیماران جدید کشور که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۷۱ هزار نفر بوده، در اردیبهشت به ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر و در خرداد به ۵۴۳۴ نفر کاهش یافته و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر خرداد ۱۴۰۱، به ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسیده است.

بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون نفر، در اردیبهشت ۲۰ میلیون نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته و میزان کل بیماران دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.

روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشور طی سه ماه گذشته ادامه داشته به طوری که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰.۰۴ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ درصد رسیده و در انتهای جدول ۱۳ کشور چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا قرار گرفته است.

بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد در میان کشورهای همزمان مربوط به کشورهای برزیل با ۰.۱۸ درصد، آلمان ۰.۱۶ درصد و ایتالیا ۰.۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۰.۲۴ درصد، اردیبهشت ۰.۱۳ درصد و در خرداد ۰.۱۲ درصد بوده است.

محمد جواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، گفت: به نظر می‌رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در برخی از کشورها از جمله آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان آغاز شده باشد. به خصوص کشورهای پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار بیمار به بیش از ۱ میلیون نفر در خرداد و نیز تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بیش از ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تأمل است.

وی ادامه داد: نتایج بررسی نشان می‌دهد که آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر و کمترین میزان ممکن در طول دو سال گذشته رسیده است. بر این اساس تا پایان خرداد کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده است. تعداد فوتی دنیا نیز در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر رسیده و میزان کل فوتی دنیا تا آخر خرداد به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.

بررسی وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان

دهقانی گفت: نرخ متوسط رشد روزانه فوتی ایران در فروردین ۰.۰۳ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ کاهش یافته و در انتهای جدول کشورهای همزمان قرار دارد. بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در خرداد در کشورهای همزمان مربوط به کانادا با ۰.۰۹ درصد، اسپانیا با ۰.۰۶ درصد و آلمان با ۰.۰۴ درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در فروردین برابر با ۰.۰۷ درصد، در اردیبهشت ۰.۰۴ درصد و در خرداد به ۰.۰۳ کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین ایران در میان کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور)، در خرداد ۱۴۰۱ مشابه اردیبهشت با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۰۱ درصد در انتهای جدول قرار دارد. بیشترین متوسط نرخ رشد فوتی روزانه در این کشورها مربوط به کشورهای تایوان با ۴.۶۵ درصد، استرالیا با ۰.۵۱ درصد و کره‌شمالی با ۰.۳۳ درصد بوده است.

نمودار ۲ میزان بیماران کشور را در یک سال گذشته و در هر ماه نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود میزان بیماران جدید در فروردین ۱۴۰۱ برابر ۷۱ هزار و در اردیبهشت ۱۷ هزار نفر و در خرداد به ۵۴۳۴ نفر یعنی کمترین میزان ممکن کاهش یافته است.

بررسی وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط گیری متحرک بر روی بازه زمانی هر ماه است. بدین ترتیب با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. بدین ترتیب روند کاهشی نرخ متوسط رشد روزانه بیماری ایران در بهمن ماه ۰.۳۵ درصد، در اسفند ۰.۱۱ درصد، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۰.۰۴ و ۰.۰۱ درصد و خرداد نیز ۰.۰۱ بوده و در انتهای جدول قرار دارد.

همان طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد در میان کشورهای همزمان مربوط به برزیل ۰.۱۸ درصد، آلمان ۰.۱۶ درصد و ایتالیا ۰.۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۰.۲۴ درصد، اردیبهشت ۰.۱۳ درصد و در خرداد ۰.۱۲ درصد بوده است.

بررسی آمار فوتی

نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر (۶ کشور) تا آخر خرداد ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. کشورهای آمریکا (بیش از ۱ میلیون نفر فوتی)، برزیل (۶۶۹ هزار نفر فوتی) و روسیه (۳۸۰ هزار نفر فوتی) و نیز ترکیه (۹۸ هزار فوتی)، کانادا (۴۱ هزار فوتی)، پاکستان (۳۰ هزار فوتی) و چین (۵ هزار و ۲۲۶ نفر فوتی) در نمودار ظاهر نشده اند. همان طور که از نمودار ۳ مشاهده می‌شود تا آخر خرداد ۱۴۰۱ سه کشور انگلیس، ایتالیا و فرانسه در صدر کشورهای مورد نظر به لحاظ تعداد فوتی قرار دارند و روند افزایش میزان فوتی در اغلب کشورها به جز ایران ادامه دارد. مشاهده می‌شود که میزان شیب روند فوتی در کشورهای انگلیس و آلمان نسبت به سایر کشورها در خرداد همچنان ادامه دارد.

بررسی وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: آمار فوتی در کل دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر کاهش یافته است. بدین ترتیب کل فوتی در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: همانطور که از جدول ۳ ملاحظه می‌شود روند کاهشی میزان فوتی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت در همه کشورها به جز برزیل وجود داشته است. به طور خاص کاهش ملموس میزان فوتی چین از ۵۶۴ نفر به ۷ نفر، ایران از ۳۷۵ نفر به ۹۹ نفر و نیز ترکیه از ۲۹۳ نفر به ۷۵ نفر بسیار چشمگیر است.

بررسی وضعیت بیماری در سایر کشورهای جهان

میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۵ میلیون نفر، اردیبهشت حدود ۲۰ میلیون نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته و در نتیجه جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.

میزان بیماران جدید ایران از ۱۷۳۴۶ نفر در اردیبهشت به ۵۴۳۴ نفر در خرداد رسیده و آمار کل بیماران در ایران در خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسیده و در میان این کشورها در جایگاه ۱۷ قرار دارد.

بیشترین افزایش تعداد بیماری در خرداد مربوط به آمریکا (۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر)، کره شمالی (۲ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر) و تایوان (۲ میلیون و ۱۴۶ هزار نفر) بوده است. همچنین بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد مربوط به کشور تایوان با ۳.۳ درصد، کره شمالی با ۲.۰۸ درصد و پرتغال با ۰.۷۳ درصد بوده است.

ایران به همراه ۷ کشور دیگر با متوسط نرخ رشد روزانه ۰.۰۱ درصد در انتهای این جدول قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در برخی از کشورها از جمله آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان در حال انجام است. به خصوص کشورهای پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار بیمار به بیش از ۱ میلیون نفر در خرداد و نیز تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بیش از ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تأمل است.

تعداد فوتی دنیا در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷۸۷۵ نفر و در خرداد به ۴۳۷۱۷ نفر رسیده و در نتیجه میزان کل فوتی دنیا تا آخر خرداد به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است. بیشترین میزان فوتی در خرداد مربوط به کشورهای آمریکا (۹۹۹۸ نفر)، تایوان (۴۱۳۷ نفر) و برزیل (۳۷۷۹ نفر) بوده است.

آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر یعنی کمترین میزان ممکن در سال گذشته رسیده است. بر این اساس تا پایان خرداد کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده و از این نظر در جایگاه ۱۱ کشورهای فوق قرار دارد.

میزان نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در اسفند ۰.۱۳ درصد، در فروردین ۰.۰۳ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ کاهش یافته و به همراه ۱۴ کشور دیگر در انتهای جدول کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور) قرار دارد.

بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در خرداد مربوط به کشورهای تایوان با ۴.۶۵ درصد، استرالیا با ۰.۵۱ درصد و کره شمالی با ۰.۳۳ درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در فروردین برابر با ۰.۰۷ درصد، اردیبهشت ۰.۰۴ درصد و در خرداد به ۰.۰۳ درصد کاهش یافته است./مهر

امتیاز شما

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.